10 English words that you may pronounce incorrectly (British English Pronunciation)


10 more English words that you may not pronounce correctly:


1.  fruit   /fruːt/

2.  chaos   /ˈkeɪɒs/

3.  queue   /kjuː/

4.  crisps   /krɪsps/

5.  recipe   /ˈresəpi/

6.  comfortable   /ˈkʌmftəbl/

7.  vegetable   /ˈvedʒtəbl/

8.  chocolate   /ˈtʃɒklət/

9.  Tuesday   /ˈtjuːzdeɪ/

10.  Wednesday   /ˈwenzdeɪ/